Teenuse osutamise tingimused

TASULISED TEENUSED

Tasuliste teenuste hinnakirjaga saab tutvuda SIIN. Tervishoiuteenuse osutamise leping loetakse muu hulgas sõlmituks ka tervishoiuteenuse osutamise alustamisega või kliendi sooviga broneerida vastuvõtuaeg.

TEENUSTE OSUTAMISE TINGIMUSED:

 • Teenuste osutajaks on OÜ Sensus etc, registrikood 10599593, ettevõttena tegutsev Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus SENSUS (edaspidi keskus). Konkreetsete teenuste osutaja(d) määrab keskus enda spetsialistide seast arvestades soovitavate teenuste iseloomu, mahtu, ajakava ja ravijärjekorra pikkust.
 • Teenusele registreerimisel nõustub klient teenuse osutamise tingimustega.
 • Esmase visiidi broneerimisel saadab keskus kliendile e-posti teel teate registreerimise kinnitamise kohta.
 • Klient maksab keskusele osutatud teenuste eest vastavalt konkreetse teenuse osutamise hetkel kehtivale hinnakirjale. Kliendil on igal ajal õigus saada teavet keskuses hetkel kehtivast hinnakirjast.
 • Teenuste eest tasumine toimub viivitamatult pärast teenuste osutamist vastavalt spetsialisti või keskuse poolt väljastatud teatisele või arvele, kui kliendiga ei ole kokku lepitud teisiti. Klient peab teatama keskusele oma märkustest teatise või arve või sellel kajastatud teenuste suhtes koheselt pärast teatise või arve saamist. Märkustest mitteteatamise korral loetakse teatis või arve kliendi poolt täies ulatuses aktsepteerituks.
 • Kokkulepitud seansile mittetulemisest teatamise korral hiljem, kui eelmise tööpäeva jooksul kell 9-15, on keskusel õigus esitada kliendile arve tervishoiuteenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks vastavalt kehtivale hinnakirjale. Teenuse eest ei pea tasuma, kui klient teatab teenusele mitte ilmumisest eelneval tööpäeval kell 9-15.
 • Juhul, kui kliendil on keskuse ees ületähtaegseid võlgnevusi või selliseid võlgnevusi on esinenud teenuste osutamisele eelneva kalendriaasta jooksul, on keskusel õigus nõuda teenuste eest ettemaksu vastava teenuse täielikus maksumuses.Käesolevas tasuliste teenuste osutamise lepingus reguleerimata küsimustes kohaldatakse käsunduslepingu sätteid.

Teenuste osutamise lõpetamine:

 • Klient võib tasuliste teenuste osutamise lepingu igal ajal põhjust avaldamata üles öelda. Sellisel juhul tasub klient vaid talle osutatud teenuste eest.
 • Keskus võib tasuliste teenuste osutamise lepingu üles öelda üksnes mõjuval põhjusel, eelkõige siis, kui ilmneb olukord, kus keskuselt ei saa mõistlikult eeldada tasuliste teenuste osutamise lepingu jätkamist, sh tasu maksmata jätmine, kliendi poolt antavate juhiste vastuolu seadusega või mittetäidetavus või õigusaktidest tulenev keeld vastavat teenust osutada.

Teenusele registreerimisel kinnitab klient alljärgnevat:

 • Olen käesolevas tasuliste teenuste osutamise lepingus sätestatud tasuliste teenuste hinnakirja ja osutamise tingimustega tutvunud ning nõus.
 • Soovin käesolevas lepingus sätestatud tingimustel kasutada keskuse tasulisi teenuseid vastavalt teenuste vahetu osutajaga suuliselt kokkulepitavale mahule.

VASTUVÕTUAJA TÜHISTAMINE

Kokkulepitud seansile mittetulemisest teatamise korral hiljem, kui eelmise tööpäeva jooksul enne seansi toimumist, on keskusel õigus esitada kliendile või klienti suunanud institutsioonile arve tervishoiuteenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Õigeaegselt tühistamata tervisekassa või teraapiafondi saatekirjaga visiidi korral on asutusel õigus järgnevaid teenuseid pakkuda tasulise hinnakirja alusel. Tervishoiuteenuse osutajal on õigus tervisekassa poolt tasustatud visiidi korral nõuda kliendilt järgmisel visiidil visiiditasu kahekordses suuruses.

IMAGO