Kaebuste lahendamise kord

KAEBUSTE ESITAMISE JA LAHENDAMISE KORD PSÜHHIAATRIA JA PSÜHHOTERAAPIA KESKUSES SENSUS

Kaebuse mõiste ja esitamine
Kaebus on kirjalikus vormis rahulolematuse avaldus tervishoiuteenuse või osutaja suhtes.
Kaebused ja pretensioonid esitatakse kirjalikult vabas vormis Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuse SENSUS (OÜ SENSUS etc, edaspidi nimetatud SENSUS) assistendile, spetsialistile või juhatusele. Assistendile või spetsialistele esitatud kaebus edastatakse nädala jooksul juhatusele. Patsiendil või temaga seotud isikul on lisaks võimalik pöörduda kaebuse esitamiseks Eesti Haigekassa piirkondlikku osakonda, Terviseametisse või maavanema poole1.

Kaebuste läbivaatamine ja tagasiside kaebuse esitajale
Kirjaliku kaebuse vaatab läbi SENSUSe juhatuse liige. Kaebuse esitaja saab SENSUSe juhatuselt kahe nädala jooksul pärast kaebuse laekumist kirjaliku vastuse.

Kaebuste läbivaatamise ja vastamise eest vastutab Pärnus juhatuse liige Elen Kihl, Tallinnas ja Paides juhatuse liige Katri-Evelin Kalaus.


1. Vastavalt sotsiaalministri 15.12.2004.a. määrus nr 128 §6 lg4


Kinnitatud OÜ Sensus etc juhatuse poolt 6. oktoobril 2017.

IMAGO