Täiskasvanute psühhodiagnostika

Psüühika- ning käitumishäirete hindamine

Keskuses on võimalik uurida, hinnata ja diagnoosida kõiki täiskasvanueas esinevaid sagedasemaid psüühika- ning käitumishäireid. Meetoditena kasutame diagnostilist intervjuud, enesekohaseid teste, objektiivsete andmete kogumist, struktureeritud intervjuusid ning teisi vajadusel rakendatavaid uuringumeetodeid.

Isiksuseomaduste hindamine

Isiksuseomaduste hindamiseks kasutame kliinilise intervjuu kõrval ka erinevaid enesekohaseid teste ja struktureeritud intervjuusid (nt SNAP-2).

Kognitiivsete funktsioonide hindamine

Täiskasvanute kognitiivsete funktsioonide hindamiseks kasutame Wechsleri Täiskasvanute Intelligentsuse skaalat (WAIS-IV). Testi erinevad alltestid võimaldavad hinnata nii sõnalist kui soorituslikku võimekust. Intellektuaalse võimekuse hindamise vahendina on testil mitmeid kasutusvaldkondi. Testi kasutatakse erivõimete ja andekuse määratlemisel, õpiraskuste hindamisel, akadeemiliste saavutuste ennustamiseks, diferentsiaaldiagnostikaks neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häirete korral, personalivalikus.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire hindamine

QbTesti puhul on tegemist arvutipõhise testiga, mis hindab ATH kolme põhisümptomit: hüperaktiivsust, tähelepanu ja impulsiivsust ning seda nii lastel kui ka täiskasvanutel 6-60. eluaastani. Test sisaldab endas järjepideval sooritusel põhinevat ülesannet ning liikumisel põhinevat analüüsi. 15-20 minutit kestva ülesande jooksul on testitava ülesandeks vastata nii täpselt ja kiiresti kui võimalik erinevatele arvutiekraanile ilmuvatele geomeetrilistele kujunditele ning vajutada vastusenupule. Ülesande sooritamise jooksul on testitava otsmikule kinnitatud reflektor, mille liikumist mõõdab arvuti kohal paiknev infrapunakaamera. Testitava tulemused saadakse võrdluses normgrupiga ning esitatakse graafiliste raportitena.

IMAGO