Laste- ja noorukite psühhodiagnostika

Laste probleemide hindamiseks ja teraapia planeerimiseks kasutatakse erinevaid mõõtevahendeid, samuti kogutakse infot nii lapselt kui ka lapse elus osalevatelt olulistelt täiskasvanutelt.

Lapse emotsionaalse seisundi ja probleemide hindamine algab diagnostilise intervjuuga, kus võib vastavalt vajadusele osaleda kogu pere või ainult lapsevanem. Probleemi üksikasjade täpsustamiseks kasutame erinevaid, vastavalt vajadusele kohandatud vaatluspäevikuid lapsele, vanematele ja õpetajatele.

Laste ja noorukite kognitiivsete funktsioonide hindamiseks kasutame Wechsleri Laste Intelligentsusskaalat (WISC V, Wechsler, 2014). Testi kasutatakse intellektuaalse funktsioneerimise uurimiseks järgmistes kognitiivsetes valdkondades: sõnaline taibukus, tajupõhine järeldamine, töömälu ja infotöötluskiirus. Samuti saab selle metoodikaga hinnata lapse ja/või nooruki üldist intellektuaalset võimekust. Eripedagoog kasutab lapse arengu hindamiseks ka PEP-3 testipatareid (Psychoeducational Profile, Third Edition,Schopler, Reichler & Marcus, 2005).

Psüühika ja käitumishäirete hindamine lastel ja noorukitel

Keskuses on võimalik uurida, hinnata ja diagnoosida lapse- ning noorukieas esinevaid sagedasemaid psüühika- ja käitumishäireid. Meetoditena kasutame diagnostilisi intervjuusid (sh struktureeritud meetodeid), enesekohaseid teste, lapse käitumise ja arenguteste vanematele ning õpetajatele, samuti objektiivsete andmete kogumist (vaatluslehed ja päevikud vanematele ning õpetajatele). Keskuses tehakse teadustööd uute hinnangumeetodite loomiseks või adapteerimiseks.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) hindamiseks kasutatakse ka QbTesti. QbTesti puhul on tegemist arvutipõhise testiga, mis hindab ATH kolme põhisümptomit: hüperaktiivsust, tähelepanu ja impulsiivsust ning seda nii lastel kui ka täiskasvanutel 6-60. eluaastani. Test sisaldab endas järjepideval sooritusel põhinevat ülesannet ning liikumisel põhinevat analüüsi. 15-20 minutit kestva ülesande jooksul on testitava ülesandeks vastata nii täpselt ja kiiresti kui võimalik erinevatele arvutiekraanile ilmuvatele geomeetrilistele kujunditele ning vajutada vastusenupule. Ülesande sooritamise jooksul on testitava otsmikule kinnitatud reflektor, mille liikumist mõõdab arvuti kohal paiknev infrapunakaamera. Testitava tulemused saadakse võrdluses normgrupiga ning esitatakse graafiliste raportitena.

IMAGO