Tikid

Tikid on tahtmatud, kiired, korduvad, ebarütmilised motoorsed tegevused (millesse tavaliselt on haaratud piiratud lihasgrupp) või vokaalsed avaldused, mis algavad ootamatult ja millel ei ole mingit eesmärki.Tikke tajutakse kui vastutahtelisi liigutusi, kuid tavaliselt on nad tahtlikult mõneks ajaks pärsitavad.

Motoorseid ja vokaalseid tikke võib jaotada lihtsateks või kompleksseteks. Lihtsad motoorsed tikid võivad avalduda silmapilgutustena, kaelatõmblustena, pealiigutustena, õlakehitustena, näogrimassidena. Lihtsad vokaalsed tikid esinevad köhatamise, kurguhäälitsuste, sisistamise või ninaga nohistamise vormis.
Komplekssed motoorsed tikid on keerukamad, hõlmates kätega oma keha vastu pekslevaid liigutusi, hüppamist ja hüplemist. Komplekssed vokaalsed tikid avalduvad silpide kordamisena, mõnikord sotsiaalselt ebatsensuursete või rõvedate sõnade impulsiivse väljaütlemisena (koprolaalia) ja/või iseenda poolt esiletoodud helide või sõnade kordamisena (palilaalia). Tikkide raskusastme variatsioone on väga palju. Igast 5-10-st lapsest ühel on aeg-ajalt mööduvaid tikke. Teistel juhtudel, nt Tourette'i sündroomi korral, mis on harva esinev, on tikid kroonilised ja häirivad tegevust olulisel määral. Tikid esinevad poistel sagedamini kui tüdrukutel, samuti on ilmne tikkide esinemine perekonniti.

Tikkide korral kasutame lastele ja vanematele suunatud kognitiivseid ning käitumuslikke tehnikaid.

Teraapia algab tikkide teadvustamisega. Selgitatakse välja, millistes olukordades ja lihastes tikid väljenduvad. Kaasatakse vanemad ja vajadusel ka õpetaja või logopeed. Teraapias keskendutakse tikke vallandavatele ja säilitavatele teguritele. Kasutatakse erinevaid käitumuslikke ülesandeid tikilihaste paindlikkuse tõstmiseks ja kognitiivseid tehnikaid tikkidega seotud ebakohaste mõtete muutmiseks. Õpetatakse toimetulekustrateegiaid kõrge riski olukordadega (ärevus, igavus, väsimus jne) toimetulekuks.
Vanematele suunatud sekkumised keskenduvad lapse ja vanema vaheliste suhtemustrite parandamisele. Selgitatakse välja vanemate ootused ja hoiakud lapse suhtes, samuti vahetud reaktsioonid tikkidele, mis võivad probleemi säilitada. Vajadusel muudetakse vanemate ebarealistlikke hoiakuid ja nendest tulenevaid reaktsioone, mis tikke säilitavad.

Teraapia vorm: individuaalne, pereteraapia
Teraapia maht: vastavalt vajadusele

Psühhodiagnostika: seisundi hindamiseks ja teraapia planeerimiseks ning efektiivsuse jälgimiseks kasutatakse erinevaid enesekohaseid küsimustikke ja spetsiaalselt koostatud vaatluspäevikuid. Infot kogutakse lapselt ja olulistelt täiskasvanutelt (vanemad, õpetajad).

IMAGO