Õpiraskused

Ajutiselt võib olla igal lapsel õppimisega raskusi. Õpiraskustega on tegemist juhul, kui laps ei suuda omandada oskusi, mis on vajalikud edukaks hakkamasaamiseks koolis (näiteks lugemine, kirjutamine, arvutamine). Kui probleemi õigeaegselt märgata ja last aidata, on võimalik ennetada õpiraskuste süvenemist ja kaasnevaid teisi probleeme (käitumis- ja tundeelu probleemid).

Õpiraskusi võib jaotada kaheks: verbaalsed ja mitteverbaalsed õpiraskused.

Verbaalsete õpiraskuste puhul on raskendatud lugema ja kirjutama õppimine, keeleline töötlus. Osadel lastel on raskusi ka hääldamisega. Düsleksiat esineb poistel 3-4 korda rohkem kui tüdrukutel.

Mitteverbaalsete õpiraskustega kaasneb kehv arvutamisoskus, halb käekiri, raskused ruumilise mõtlemise ja mõistete omandamisega. Kuna mitteverbaalsete õpiraskuste korral lastel lugemisega enamasti probleeme ei ole, siis võib juhtuda, et nende probleemi märgatakse hiljem. Varasemas arengus võib selliste probleemidega lastel märgata keskendumisraskusi, neile ei meeldi piltmõistatused, joonistamine ega ehitamine ning nad kirjutavad aeglaselt, raskustega. Mitteverbaalseid õpiraskusi esineb 1-10% õpiraskustega inimestel.

Õpiraskuste korral kasutame lastele ja vanematele suunatud kognitiivseid ning käitumuslikke tehnikaid.

Teraapias keskendutakse eelkõige laste eneseregulatsioonioskuste arendamisele, õpetatakse teadvustama oma tegevusi õpiprotsessis. Tehnikatena kasutatakse enesevaatlust, enesejuhendamistreeningut, strateegiate treeningut ja eneseregulatsiooni tehnikaid.

Teraapia vorm: individuaalne ja/või pereteraapia, vastavalt vajadusele kaasatakse ka õpetajaid
Teraapia maht: vastavalt vajadusele

Psühhodiagnostika: probleemi ulatuse hindamiseks, teraapia planeerimiseks ning efektiivsuse jälgimiseks kasutatakse vajadusel erinevaid psühhomeetrilisi teste ning kogutakse infot olulistelt täiskasvanutelt (vaatluspäevikud vanematele, õpetajatele jt). Kognitiivsete funktsioonide hindamiseks kasutatakse Kaufmanni ABC (Kaufman jt, 1983) ja WISC IV (Wechsler, 2004) struktureeritud testipatareisid.

IMAGO